فشار سنج فانوسی چیست؟

انحراف فشار سنج فانوسی معمولا ًخطی تر از لوله های بوردون است. این تجهیزات برگشت پذیر هستند و مقدار هیسترزیس آنها كم است و غالباً در سیستم های نیوماتیك (پنوماتیک) و به عنوان ترانسدیوسرهای فشار /جابجایی كاربرد دارند. اما بدون شك عمده ترین كاربرد آنها در تولید فشارسنج های بدون مایع و ارزان است. فشارسنج های فانوسی را از مواد متنوع می سازند. درجه فنریت (قدر مطلق فشردگی) متناسب با قدر مطلق كشسانی بودن ماده ای است كه مبدل فانوسی ازآن تشكیل شده است و متناسب با توان سوم ضخامت دیواره هاست. همچنین درجه فنریت با مقدار پیچشها و مربع اندازه قطر بیرونی مبدل فانوسی نسبت معكوس دارد.

نمونه ساده یک فشار سنج فانوسی

رابطه مربوط به میزان انحراف بخش ارتجاعی فشار سنج فانوسی که مشابه آکوردئون می باشد به صورت زیر است:

δ =  میزان انحراف بخش ارتجاعی (آکوردئونی)
n =  تعداد پیچش های داخل بخش ارتجاعی
Ae =  سطح مقطع بخش ارتجاعی
P =  فشار
R =  شعاع میانگین قسمت اکوردئونی
E =  ثابت یانگ
t =  ضخامت جداره