اندازه گیری فشار

در اثر برخورد یک سیال (مایع یا گاز) با سطح مانع، نیرویی عمود بر سطح به وجود می آید. کمیت نیروی اعمال شده به واحد سطح اصطلاحاً فشار نامیده می شود. یکای فشار در سیستم یکاهای SI پاسکال (Pa) نام دارد. یک پاسکال فشار حاصل از اعمال نیروی 1 نیوتن به سطح 1 متر مربع است. دیگر واحدهای متداول فشار شامل پوند بر اینچ ( psi )، اتمسفر، میلیمتر جیوه و بار است.

مانند سایر کمیت های فیزیکی، اندازه گیری کمیت فشار هم به صورت نسبی بوده و بسته به اینکه فشار اندازه گیری شده نسبت به چه نوع مرجعی اندازه گیری شود به طور کلی اندازه گیری فشار به 4 دسته تقسیم می شود.

 • فشار گیج
 • فشار سیل
 • فشار مطلق
 • فشار تفاضلی

فشار گیج

فشار گیج یا Gauge Pressure مقدار فشار یک محیط خاص نسبت به فشار فضای پیرامونی (فشار اتمسفر محلی) می باشد. مانند اندازه گیری فشار تایر ماشین.

فشار سیل

به اندازه فشار یک محیط خاص نسبت به فشار داخل یک محفظه سیل شده (محفظه کاملا بسته که فشار آن در حدود 1 بار است) فشار سیل یا Sealed Pressure می گویند.

فشار مطلق

به مقدار فشار یک محیط خاص نسبت به فشار یک محفظه خلاء که داری مقدار فشار 0 بار است و به طور کامل غیر قابل نفوذ می باشد، فشار مطلق یا Absolute Pressure می گویند. فشار سنج جیوه ای نمونه ای از سنسور فشار مطلق است

فشار تفاضلی یا دیفرانسیلی

فشار تفاضلی یا Differential Pressure اندازه اختلاف فشار مابین دو محیط خاص است. در این نوع اندازه گیری نقاط مرجع در فضای پیرامونی یا فضای بسته نمی باشند.

اندازه گیری فشار

روش های مختلفی برای اندازه گیری فشار وجود دارد و البته یکی از مهمترین روش های دسته بندی ابزاردقیق های فشار، بر اساس مکانیزم اندازه گیری است. اصلی ترین مکانیزم ها و روش های اندازه گیری فشار عبارتند از:

 • لوله بوردون
 • مکانیزم فانوسی یا ارتجاعی
 • مکانیزم خازنی
 • مکانیزم پیزورزیستور (استرین گیج)
 • مکانیزم پتانسیومتری
 • مکانیزم پیزوالکتریکی
 • مکانیزم رلوکتانس متغیر
 • مکانیزم رزونانسی
 • مکانیزم اپتیکال