فلومتر جابجایی مثبت چیست؟

مکانیزم اندازه گیری فلومترهای جاجایی مثبت، مبتنی بر اندازه گیری دَوران یک روتور می باشد. طراحی این فلومترها به صورتی است که با هر چرخش کامل روتور، یک حجم ثابت از سیال از مسیر فلومتر عبور می کند. بنابر این با محاسبه میزان حجم عبوری سیال در یک بازه زمانی مشخص، فلوی سیال قابل محاسبه است. تعداد دَوران های روتور از طریق یک کانتر الکترونیکیِ افزایشی، شمرده شده و توسط مدار مجتمع هوشمند به مقدار حجم و فلوی سیال تبدیل می شود.

راه حل های مختلفی برای ساخت فلومترهای جابجایی مثبت وجود دارد:

  • استفاده از پیستون های رفت و برگشتی
  • فلومترهای Oval gear : این نوع فلومترها دارای دو چرخ دنده بیضی شکل هستند که به صورت سنکرون می چرخند و با هر بار چرخش کامل، مقدار حجم ثابتی از سیال از میان چرخ دهنده ها عبور می کند. با اندازه گیری تعداد چرخش شفت، در بازه زمانی ثابت، نرخ فلو قابل محاسبه است.
  • فلومترهای Nutating disk : در این فلومترها حرکت دورانی مخصوص یک دیسک گردان که به حرکت ترقصی یا حرکت ناوشی (Nutating) معروف است، باعث جابجا شدن حجم ثابتی از سیال، از داخل مسیر می شود.

حرکت ترقصی یا حرکت ناوشی (Nutating) دیسک داخل فلومتر 

  • فلومترهای Rotary vane : این نوع فلومترها دارای یک پروانه هستند که پره های آن در تماس با محفظه داخلی فلومتر است. با هر بار چرخش کامل پروانه، حجم ثابتی از سیال، از داخل مسیر عبور می کند.

چرخش پروانه داخل فلومتر Rotary vane

از فلومترهای جابجایی مثبت برای اندازه گیری فلوی انواع سیالات غیر خورنده مانند انواع روغن ها، مایعات غلیظ و چسبناک، چربی های حیوانی، جوهر و … استفاده می شود. دقت این نوع فلومترها تا 0.1 درصد و فاکتور Turn Down Ratio آنها میزان 70:1 می باشد