فلومتر فشار تفاضلی یا دیفرانسیلی چیست؟

مکانیزم اندازه گیری فلو در فلومترهای فشار تفاضلی مبتنی بر ایجاد یک افت فشار و در نتیجه ایجاد اختلاف فشار در مجرای عبور سیال است. افت فشار مذکور ازطریق قرار گرفتن یک مانع در مسیر عبور سیال به وجود می آید. محاسبه فلو از طریق ایجاد اختلاف فشار مبتنی بر فرمول برنولی می باشد. مطابق این فرمول، اختلاف فشار متناسب با مجذور سرعت فلو یا سرعت شارش سیال است.

dp = اختلاف فشار (Pa, psi)

ρ = چگالی سیال (kg/m3)

v = سرعت فلو (m/s, in/s)

برای اندازه گیری فلو با روش ایجاد اختلاف فشار، یا به زبان ساده تر، برای ایجاد یک مانع در مسیر عبور سیال، روش های مختلفی وجود دارد. موارد زیر 4 دسته از متداول ترین انواع فلومترهای اختلاف فشار هستند که تفاوت اساسی این فلومترها با یکدیگر در مکانیزم ایجاد اختلاف فشار در آنهاست. این دسته ها عبارتند از:

  • فلومتر اوریفیس پلیت
  • فلومتر نازلی
  • فلومتر ونتوری
  • فلومتر روتامتری یا سطح مقطع متغیر