فلومتر کالری متریک چیست؟

مکانیزم کالری متری یا کالری سنجی، برای اندازه گیری فلو، مبتنی بر اندازه گیری دما در دو نقطه از سیال می باشد. پروب اندازه گیری کالری متری دارای دو سنسور دما است که نسبت به هم عایق هستند. بسته به ساختار فلومتر، سنسورها و المنت گرمایشی می توانند از هم جدا بوده یا یک سنسور و المنت با هم یکپارچه شوند. به طور مثال در فلومتر انیمیشن بالا، یکی از سنسورها با کمک یک المنت گرمایشی به صورت پیوسته و با توان ثابت گرم می شود و سنسور دیگر دمای سیال را اندازه گیری می کند. مجموعه دو سنسور و المنت گرمایشی در داخل پروب اندازه گیری جاسازی می شوند. در شکل زیر اما المنت و سنسورها کاملا جدا از هم هستند.

ساختار فلومتر کالری متریک با دو سنسور و المنت جدا از هم

در فلومترهای کالری متریک، از اثر خنک کنندگی جریان سیال برای اندازه گیری فلوی سیال استفاده می شود. در حالتی که سیال ساکن باشد اختلاف دمای مشخصی مابین دو سنسور دما وجود خواهد داشت. در حالتی که سیال جریان داشته باشد انرژی گرمایی سنسور متصل به المنت گرمایشی کم شده و در نتیجه اختلاف دمای بین سنسورها کاهش می یابد. میزان این کاهش دما متناسب با نرخ فلوی سیال می باشد. زمان پاسخ این سیستم اندازه گیری وابسته به میزان هدایت گرمایی سیال است. به طور کلی میزان هدایت گرمایی کمتر نیازمند سرعت بیشتر سیال است تا اندازه گیری استاندارد باشد.

فلومترهای کالریمتریک به طور نسبی در نرخ های پایین فلو دارای دقت بیشتری هستند.