اندازه گیری فلو

فلو (flow) چیست؟

فلو یا آهنگ شارش یا دِبی به معنای نرخ جریان سیال در یک مسیر مشخص بوده و در حالت کلی به دو دسته فلوی کانال باز و فلوی کانال بسته تقسیم می شود.

فلوی کانال باز

فلوی کانال باز مربوط به نرخ جریان سیال در یک بستر باز است. منظور از بستر باز مسیری است که به اتمسفر راه دارد مانند کانال های روباز انتقال آب. به بیان ساده در صورتی که مسیر عبور سیال بسته نبوده و نقاط مختلف آن دارای اختلاف فشار نباشند دبی عبوری از آن به صورت فلوی کانال باز طبقه بندی می شود. در فلوی کانال باز نیروی محرک اصلی به جریان افتادن سیال نیروی جاذبه است. فلومترهای کانال باز برای اندازه گیری فلوی سیال در کانال های باز (به اتمسفر) به کار برده می شوند و دارای سازوکار بسیار ساده ای هستند. در این نوع اندازه گیری، مانعی مانند یک سد کوچک در مسیر کانال عبور سیال قرار داده می شود به طوری که سیال از قسمت بالای مانع بتواند عبور کند و با اندازه گیری ارتفاع سیال عبوری از بالای مانع، فلوی سیال قابل محاسبه خواهد بود.

فلوی کانال بسته

فلوی کانال بسته مربوط به زمانی است که دو سمت لوله یا مجرایی که سیال از داخل آن عبور می کند دارای اختلاف فشار باشد. مانند فلوی مربوط به مخازن ذخیره آب یا پکیج های گرمایش خانگی. در این حالت نرخ فلو وابسته به پارامترهای متنوعی مانند اختلاف فشار مابین دو سر لوله، طول لوله، سطح مقطع و مشخصات هیدرولیکی لوله مانند شکل لوله، سختی، انحنا و خمیدگی و… است.

در کلی ترین حالت برای فلوی کانال بسته، مکانیزم های اندازه گیری فلو شامل موارد زیر می شوند: